EN TH

วิสัยทัศน์
บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด
เป็นผุ้สรรสร้างงานรับเหมาก่อสร้างที่มีคุณภาพ
และ ถูกหลักวิชาชีพงานก่อสร้างพัฒนาไปกับเทคโนโลยี
ที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดนิ่ง
นโยบาย
มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่มีประสบการณ์
และมีความชำนาญสูงเน้นการพัฒนาบุคลากร
สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง มุ่งมั่นเพื่อเน้นความสำเร็จ
ในธุรกิจให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลงานเป็น
ที่ตั้งใช้หลักการบริหารที่คล่องตัวยืดหยุ่น
สร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า
พันธกิจ
บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด
เป็นบริษัทฯ รับเหมาก่อสร้างที่มีแนวทางการทำงาน
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่มีคุณภาพและมีความซื่อตรง
ต่อลูกค้าภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด
วิสัยทัศน์
บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด
เป็นผุ้สรรสร้างงานรับเหมาก่อสร้างที่มีคุณภาพ
และ ถูกหลักวิชาชีพงานก่อสร้างพัฒนาไปกับเทคโนโลยี
ที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดนิ่ง
นโยบาย
มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่มีประสบการณ์
และมีความชำนาญสูงเน้นการพัฒนาบุคลากร
สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง มุ่งมั่นเพื่อเน้นความสำเร็จ
ในธุรกิจให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลงานเป็น
ที่ตั้งใช้หลักการบริหารที่คล่องตัวยืดหยุ่น
สร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า
พันธกิจ
บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด
เป็นบริษัทฯ รับเหมาก่อสร้างที่มีแนวทางการทำงาน
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่มีคุณภาพและมีความซื่อตรง
ต่อลูกค้าภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด