EN TH
 • คุณพงศ์พันธ์ ธีระจรุงเกียรติ

  กรรมการผู้จัดการ
 • คุณสมปอง วงศ์ไตรโพธิ์

  รองกรรมการผู้จัดการ
 • คุณศรีปราน สอนอาจ

  ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง
 • คุณพิสุทธิ์ บุตรดีขันธ์

  ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
 • คุณเนาวรัตน์ ไกรเกตุ

  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • คุณสุเมธ อัศวพันธุ์เมธี

  ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและประมาณราคา
 • คุณณัฐสิทธิ์ ฉัตรวิจิตร

  ผู้อำนวยการโครงการ
 • คุณวิเชียร นุ้ยเกลี้ยง

  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง