EN THจัดงานทำบุญบริษัท

•เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 62 บริษัท วิศวภัทร์จำกัด จัดงานทำบุญบริษัท เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนสุขาภิบาล 5 เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีในการบริหารงานในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัทของ คุณพงศ์พันธ์ ธีระจรุงเกียรติ
แชร์ :