EN THจัดงานทำบุญบริษัท

•เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ม.ค. 2567 บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด จัดงานทำบุญบริษัท เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ณ สำนักงานใหญ่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี ในการบริหารงานในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัทของ คุณพงศ์พันธ์ ธีระจรุงเกียรติ
แชร์ :